Miljö & Kvalitet

Hög kvalitet och Pålitlighet

Inlandsfrakt AB skall arbeta med målsättningen
” Kunden i centrum ”. Därför kvalitet- och miljösäkrades företaget år 1997 enligt ISO standard 9001 och 14001.

Med bra kvalitet, hög servicegrad och välutbildad personal ska Ni som kunder alltid kunna förvänta Er att vi lever upp till våra löften.

Miljö

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår natur. Medborgare och myndigheter ställer med rätta stora krav på transportnäringen. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att vår miljöbelastning skall minska.

Vi följer upp vårt transportarbete med miljöredovisningar, personalen är utbildade och miljömedvetna för att på bästa möjliga sätt
kunna utföra sitt arbete.

För att effektivisera vårt Miljö och Kvalitetsarbete uppdaterades och integrerades våra ledningssystem till standard 9001:2000 år 2001.


Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Inlandsfrakt AB skall erbjuda och utveckla transporter med hänsyn tagen till den miljöpåverkan, i form av utsläpp till luft, vatten och mark samt förbrukning av ändliga naturresurser, som uppstår i samband med denna verksamhet.

Inlandsfrakt AB åtar sig

Att hela vår verksamhet ska sträva mot ständiga förbättringar .

Att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla åkare, förare och anställda.

Att följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler.

Att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer.

Att upprätta miljömål som följs upp och revideras.

Att delägare, förare, anställda och kunder skall känna delaktighet i miljöarbetet .

Att miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten.

Att aktivt medverka till att öka trafiksäkertheten och trafikmiljön , främst genom att följa gällande trafiklagstiftning.

Comments are closed